Stadgar föreningen: Vischans bygdeförening.

 §1. Namn och säte

 Föreningens namn är Vischans bygdeförening.

Föreningen har sitt säte i Viksjöfors.

 

§2. Form och ändamål

 Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska bedriva verksamhet i syfte att bredda nöjes, aktivitets och

kulturutbudet i Viksjöfors samt verka för föreningens medlemmars och bygdens

befolknings utveckling och fritidssysselsättning. Verksamhet ska bedrivas genom

möten då medlemmarna planerar och sedan genomför underhållning och aktiviteter i

och kring föreningens samlingslokal i Viksjöfors.

 

§3. Beslutande organ

 Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§4. Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst 3 ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör och de övriga

befattningshavare som behövs.

 

§5. Medlemsskap

Alla personer som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften kan

bli medlemmar i föreningen. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och

förs in i medlemsförteckningen. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

 

§6. Rösträtt o beslutsfattande

 Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt. Mötet är beslutsmässigt med

det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Beslut fattas med bifallsrop

eller om så begärs efter omröstning (votering).

Beslut tas med kvalificerad majoritet(2/3 delar)

 

§7. Utträde

 Medlem som vill gå ur föreningen ska skriftligen meddela detta till styrelsen

och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

§8. Uteslutning

 Medlem får uteslutas ur föreningen om denne inte betalat medlemsavgift för två

på varandra följande verksamhetsår, motarbetat föreningens verksamhet eller

ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

§9. Medlemsmöten

 Kallelse till medlemsmöte utlyses senast 7 dagar före mötet och anslås på

lämplig plats.

 

§10. Årsmöte

Årsmötet ska hållas innan maj månad. Kallelse till årsmötet ska utlysas senast

14 dagar före mötet och anslås på lämplig plats.

Årsmötet ska välja en styrelse som består av minst 3 ledamöter. På årsmötet ska

även en revisor väljas.

 

§11. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Kallelse med förslag till

föredragningslista för extra årsmöte ska utlysas senast 14 dagar före mötet

och anslås på lämplig plats.

 

§12. Räkenskapsår

 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

§13. Upplösning och stadgeändring

 Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver beslut på ett årsmöte.

Beslut tas med kvalificerad majoritet. I beslut om upplösning av föreningen ska

anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt

föreningsbefrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar

ska arkiveras.